tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Kwalifikacje:

Edukacja:

- Uniwersytet Adama Mickiewicza; 2,5 letnie Studium Podyplomowe „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”
- Szkoła Trenerów Psychologicznego Treningu Grupowego

- Uniwersytet Szczeciński, Studium podyplomowe Szkolny Doradca Zawodowy
- Uniwersytet Gdański; Roczne podyplomowe studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi
- Akademia Bydgoska; Pięcioletnie studia magisterskie, kierunek: Psychologia Rehabilitacyjna
- Bydgoskie Studium Ekofilozofii; Dwuletnie policealne studium; ukończenie Kursu Pedagogicznego

Kursy:

- Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, szkolenie Family Conenctions dla profesjonalistów uprawniające do prowadzenia treningu FC
- Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu,
Kurs Zaawansowany z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par i Rodzinnej
- Terapia behawioralno-poznawcza dzieci i młodzieży (100h)

- Podstawowy Kurs Terapii Systemowej w Poznaniu

Doświadczenie zawodowe:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy, zespół profilaktyki i trudności wychowawczych, zespół orientacji i poradnictwa zawodowego, psycholog/doradca zawodowy - diagnoza psychologiczna uczniów z trudnościami w nauce szkolnej; diagnoza psychologiczna uczniów z trudnościami wychowawczymi; poradnictwo dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów; orientacja i poradnictwo zawodowe dla uczniów niezdecydowanych do wyboru kierunku kształcenia i zawodu; terapia indywidualna młodzieży dotycząca zaburzeń emocjonalnych, podwyższania samooceny, komunikacji itp; terapia rodzinna; spotkania rodziców będących w sytuacji okołorozwodowej; prowadzenie warsztatów, prelekcji i edukacji uczniów, nauczycieli i rodziców.

- InvestHR Cezary Urbański, Bydgoszcz, Doradca zawodowy - realizacja doradztwa zawodowego dla uczestników projektów ”Dobry klimat do rozwoju zawodowego’, „Akademia rozwoju kwalifikacji zawodowych”, „Praca czeka na Ciebie”, „Kuźnia rozwoju kwalifikacji zawodowych”, „Kierunek Praca!”.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Żnin, Psycholog - prowadzenie warsztatów psychologicznych oraz konsultacji indywidualnych dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych (indywidualne wsparcie psychologiczne), rodziców w rodzinach zastępczych (umiejętności społeczne, wychowawcze, komunikacja, zabawa z dzieckiem, budowanie poczucia wartości, rozwiązywanie konfliktów itp), matek dzieci niepełnosprawnych (aktywizacja lokalna).

- Ośrodek Profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, Oddział Terapii Uzależnień, Profilaktyki Problemowej i Szkoleń, Inowrocław, Psychoterapeuta - terapia indywidualna i rodzinna

- Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia dla Dzieci i Młodzieży, Bydgoszcz, Psycholog - terapia indywidualna i rodzinna

- Edustacja.pl SP z O.O, Poznań, Doradca zawodowy - Konsultacje indywidualne oraz on-line z zakresu poradnictwa zawodowego, prowadzenie w ramach seminarium warsztatu dotyczącego umiejętności niezbędnych w aktywnym poszukiwaniu pracy,  współredagowanie książki "Rozwój kwalifikacji przez całe życie"

- Zespół Szkół 25, Bydgoszcz - Psycholog w szkole podstawowej i gimnazjum sportowym

- Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Toruń - prowadzenie wykładów i ćwiczeń dla nauczycieli w ramach kursu kwalifikacyjnego Wychowanie do życia w rodzinie

- Klub Wsparcia Psychicznego, Bydgoszcz, Psycholog - udzielanie wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych, uczestniczących w projekcie „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy”

- BORPA-Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki, dział terapii, - Bydgoszcz, Młodszy asystent; Diagnoza i terapia osób uzależnionych w ramach spotkań indywidualnych i grupowych

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Bydgoszcz, Psycholog; Asystent Rodziny w ramach projektu "Krok Do Przodu" - pomoc określonym rodzinom w lepszym funkcjonowaniu rodzinnym, społecznym i zawodowym

- MEDAR, Bydgoszcz, Psycholog Prowadzenie grupy edukacyjnej/wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej

- Prowadzenie warsztatów, wykładów, zajęć dla uczniów, studentów i osób dorosłych w ramach różnego rodzaju inicjatyw (spotkania rozwojowe dla kobiet, dni nauki, projekt dla osób niedowidzących etc); Bydgoszcz; Trener, Wykładowca, Psycholog

- BDI "Europejczyk", Bydgoszcz, Trener; Prowadzenie warsztatów psychologicznych w ramach projektu "Gotowi do pracy". Tematyka: warsztaty integracyjno-motywacyjne, potrzeba planowania, samoocena, asertywność, stres, skuteczność w komunikacji, optymizm, twórczość, motywacja

- Środowiskowy Dom Samopomocy "Sami Swoi", Bydgoszcz, Psycholog; Poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin, Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu promocji zdrowia psychicznego Zajęcia grupowe rozwijające umiejętności interpersonalne

- Mother of Peace Community - sierociniec dla dzieci, których rodzice umarli na AIDS, Mutoko, Zimbabwe; Nauczycielka w klasie "0"; Prowadzenie zajęć integracyjnych, gier i zabaw edukacyjnych oraz organizowanie życia pozalekcyjnego, Aktywne uczestnictwo w życiu Wspólnoty, udzielanie wsparcia dzieciom

- Victim Support - organizacja pozarządowa zajmująca się ofiarami przestępstw, Londyn, Wielka Brytania; Wolontariusz; Udzielanie wsparcia emocjonalnego i porad praktycznych ofiarom przemocy domowej (emocjonalnej, finansowej, fizycznej), rozmowy telefoniczne i spotkania indywidualne z osobami będącymi w kryzysie

- Zenobia Sharma, Londyn, Wielka Brytania; Pedagog osoby autystycznej; Praca indywidualna i grupowa zawierająca elementy terapii behawioralnej (metoda Son Rise), Ćwiczenia wzmacniające stymulację mózgu (Handel Actvities), elementy terapii mowy i ćwiczenia edukacyjne

- Jacque i Tim Parkins; Amanda i Peter Balfour; Londyn, Wielka Brytania; Opiekunka do dzieci; Przyprowadzanie dzieci ze szkoły, pomoc przy odrabianiu lekcji i organizacja życia pozalekcyjnego, gry i zabawy edukacyjne oraz rozwiązywanie konfliktów

- Pilsdon Community - ośrodek dla osób po przebytych kryzysach życiowych, Dorset, Wielka Brytania; Wolontariusz; Udzielanie wsparcia psychicznego i emocjonalnego osobom przebywającym w ośrodku (głównie niepijący alkoholicy, osoby z depresją i schizofrenią), wspólna terapia przez pracę

- MEDAR - Centrum Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Bydgoszcz; Wolontariusz; Nocne dyżury w hostelu dla ofiar przemocy domowej, współuzależnionych kobiet oraz dzieci chcących dokonać zmian w swoim życiu, udzielanie wsparcia emocjonalnego i praktycznego w oparciu o różnorodne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne (PARPA)

- Hipoterapia, Ośrodek jeĄdziecki w Myślęcinku, Bydgoszcz; Wolontariusz; Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi, wspomaganie terapii i radzenie sobie z niekontrolowanymi zachowaniami dzieci

- Kolonie dla dzieci, Kołobrzeg; Opiekun Kolonijny; Opieka nad grupą dzieci w wieku od 6 do 14 lat