tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

 DOBRA PRAKTYKA

 


Dane placówki:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Gawędy 5
85-792 Bydgoszcz
Tel. 52-3228032, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymaganie ważne dla placówki:
Placówka realizuje koncepcje pracy

Kontakt w sprawie wymiany doświadczeń: Hanna Łyszkiewicz-Krupa

Tytuł działania/projektu w ramach wymagania:
Budujemy koncepcję pracy poradni w oparciu o posiadane zasoby i potrzeby środowiska

Cel działania:
Stworzenie autorskiej koncepcji pracy poradni, która będzie jej wizytówką i znakiem rozpoznawczym w środowisku lokalnym i systemie oświaty
Wykorzystanie zasobów kadrowych i bazy lokalowej poradni w budowaniu koncepcji jej pracy.
Analiza potrzeb i oczekiwań klientów oraz środowiska lokalnego w pracach nad tworzeniem koncepcji pracy placówki.
Koncepcja pracy jest wynikiem dążenia do zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości świadczonych usług

Rodzaj podjętego działania:
Powołanie zespołu ds. opracowania koncepcji pracy placówki

Opis działania:
Od kilkudziesięciu lat poradnia diagnozuje dzieci z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. W związku z uzyskaniem pełnych uprawnień do diagnozowania autyzmu i zmianą siedziby oraz rejonu działania (przeniesienie do Fordonu,) konieczna była modyfikacja koncepcji pracy z uwzględnieniem oczekiwań klientów, organu prowadzącego oraz środowiska lokalnego. 27.09. 2013r została powołany zespół ds. opracowania koncepcji pracy, a 16.10.2013r cała rada pedagogiczna dokonała w grupach analizy SWOT działalności placówki. Dyrektor zastrzegł, że koncepcja wypracowana przez nauczycieli nie musi być taka sama jak koncepcja rozwoju i funkcjonowania placówki przedstawiona przez niego na konkursie na stanowisko dyrektora. Nie musi być odrębnym dokumentem, ale musi być zawarta w planach pracy poradni (rocznych lub kilkuletnich). Powinna wskazywać na wartości, z których wypływa misja i wizja placówki, a z nich następnie priorytety pracy. Koncepcja została opracowana w wersji graficznej i upowszechniona klientom na tablicy informacyjnej w poradni oraz jej stronie internetowej. Za kierunki rozwoju obrano: dążenie do uruchomienia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od chwili niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole, przygotowanie placówki do organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i przedszkoli od roku 2016 i doskonalenie szerokiego profilu terapeutycznego poradni. Z uwagi na to, że dzielnica Fordon jest drugą po Śródmieściu dzielnicą Bydgoszczy pod względem wszczętych procedur Niebieskich Kart, wzrasta liczba osób zgłaszających się do poradni z całego Miasta na terapię rodzin i diagnozę molestowanie seksualne, poradnia jest partnerem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bydgoszczy, od lat prowadzi liczne działania na rzecz rodziny, którymi się dzieli na szczeblu międzynarodowym (wymiana doświadczeń z przedstawicielami Wyższej Szkoły Walezyjskiej w Sierre w Szwajcarii i uczestnikami Projektu Europejskiego Kształcenia Wychowawców „Educ Europe") placówka postanowiła wyodrębnić prorodzinny kierunek swoich działań w koncepcji swojej pracy. Poradnia zanalizowała potrzeby klientów, jak również oczekiwania środowiska lokalnego określone w Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020 oraz kierunkach polityki oświatowej państwa. W planie pracy poradni niektóre działania były nadal kontynuowane (z uwagi na stałe rekomendacje klientów), niektóre zmodyfikowane, a niektóre uruchomione po raz pierwszy.

Efekty:
-poradnia uzyskała pozwolenie budowlane na budowę klatki schodowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz modernizację I piętra budynku ZS nr 35 w wyniku którego uzyska salę do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, salę doświadczania świata, salę warsztatowo-szkoleniową, gabinet terapii rodzin, gabinet diagnozy małych dzieci, gabinet logopedyczny, wyposażyła placówkę w narzędzia diagnostyczne i pomoce naukowe za kwotę 55 tys zł (programy MEN)
-poradnia przeszkoliła ¾ kadry pedagogicznej (17 osób) w zakresie zadań szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, 2 koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia, 1 pracownik uczestniczy w pilotażowym projekcie prowadzonym przez PPP nr 1 "Wspomaganie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji"
-złożono wniosek do organu prowadzącego powołanie z PPP nr 2 Zespołu Poradni, w tym Poradni Rodzinnej, która w systemie oświaty funkcjonuje tylko w Katowicach i Lublinie lub z uwagi na terapeutyczne zasoby kadrowe powołanie zespołu psychoterapeutów
-poradnia udziela bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich formach opisanych w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowych zasad jej funkcjonowania
-poradnia rozwinęła doradztwo edukacyjno-zawodowe dla szkół fordońskich (co najmniej 2 krotne zajęcia z pracownikami poradni w każdej klasie III G i kl. III LO, punkty konsultacyjne, w ramach grantu oświatowego z e-doardztwa zawodowego udzielanie porad indywidualnych on-line, debata uczniowska „Wybieram zawód-wybieram przyszłość", konkurs na prezentację multimedialną „Zawody znane i mało znane", prelekcje podczas spotkań promujących szkolnictwo zawodowe z udziałem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego)
-poradnia uruchomiła liczne działania dla szerokiego grona odbiorców (konferencje oświatowe, seminaria profilaktyczne, granty, szkolenia dla policjantów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, pedagogów szkolnych)-przy 24 etatach pedagogicznych
-poradnia uruchomiła nowe zajęcia dla dzieci ( ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym: „Wesołe cyferki", „Jedna chwilka-uczuć kilka", „Zanim pójdę do szkoły" i dzieci przejawiających niepożądane zachowania: Treningi Umiejętności Społecznych na wszystkich poziomach, Trening Zastępowania Agresji, zajęcia Przyjaciele Zippiego)
-poradnia uruchomiła szkolenia dla nauczycieli (ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym i autyzmem)
-poradnia kontynuuje cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem formy dla rodziców (Warsztaty dla Dobrych Rodziców-16 edycji, Uniwersytet dla Rodziców-6 edycji, systemową terapię rodzin)
-poradnia kontynuuje badania przesiewowe wzroku, słuchu, mowy i ryzyka dysleksji (na rzecz wydawanych opinii umożliwia klientom wykonanie takich badań raz w tygodniu na terenie poradni)
-prężnie działa wolontariat
-poradnia obdarzana jest zaufaniem społecznym (co roku 100% ankietowanych klientów poleciałoby usługi poradni przyjaciołom, znajomym, rodzinie i powyżej 90% ocenia je w stopniu co najmniej wysokim, poradnia rozpatruje rocznie 177 próśb o przyjęcie klientów spoza rejonu, którzy wielokrotnie proszą o przydzielenie specjalistów wymienionych z imienia i nazwiska)
-jako pierwsza poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Mieście poradnia promuje swój dorobek przez organizację jubileuszy (35-lecia i 40-lecia działalności), w ramach których organizuje wojewódzkie konferencje oświatowe („Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: dziecku, rodzinie i szkole" oraz „Wokół dziecka i rodziny- możliwości wsparcia")

Rady i przestrogi:
1.Warunkiem koniecznym do realizacji wszelkich zamierzeń jest wykwalifikowana i zintegrowana kadra dobrze komunikująca się ze sobą, z uczniami , nauczycielami i rodzicami oraz pomagająca sobie (warto wyjechać z pracownikami w teren na „Akademię Przygody", wprowadzić system stałych superwizji i metodę uczenia się dorosłych od siebie „action learning")
3. Nauczyciele są wspierani w doskonaleniu zawodowym i awansie zawodowym (dyrektor pozyskuje spore środki na ten cel, gdyż niektóre formy specjalistycznych szkoleń są bardzo kosztowne np. 4-letnia Szkoła Psychodynamiczna ok. 18 000 zł, kursy z terapii systemowej rodzin –jeden poziom ponad 6.000 zł, Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej ok. 8.000 zł)
2. Środki pozyskujemy z programów MEN, grantów oświatowych, działań profilaktycznych opisanych w Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020, Wydziału Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej Urzędu Miasta
3. Ważne jest zaangażowanie dyrektora placówki w wiele zadań, budowanie potencjału grona pedagogicznego i kształcenie liderów edukacyjnych

Sposoby upowszechniania:
Metody pracy z rodziną zostały zaprezentowane w ramach wymiany międzynarodowej studentom i nauczycielom Walezyjskiej Szkoły Wyższej w Sierre w Szwajcarii (wizyta gości w poradni, rewizyta pracownika poradni w Szwajcarii, ponowna wizyta gości w poradni) oraz nauczycielom w ramach projektu Europejskiego Kształcenia Wychowawców „Educ Europe" realizowanego przez UKW. Koncepcja pracy upowszechniana jest podczas konferencji oświatowych realizowanych z okazji jubileuszy poradni, w dniu otwarcia nowej siedziby poradni w Fordonie 26.03.2013r., na stronie internetowej poradni oraz na tablicy informacyjnej poradni.

Informacje dostępne na stronie:
http://www.poradnia.bydgoszcz.pl/index.php/organizacja-pracy-poradni

 

P6050089

 

20150313 114806

 

P6050079

 

20150313 113909

 

P6030051

 

20150313 115240

 

20150313 114609