tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

 Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej
- aktywna działalność SCWEW w kolejnym etapie pracy

Celem edukacji włączającej jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne. To „zwiększanie szans edukacyjnych” powinno odbywać się na podstawie właściwego i indywidualnego doboru metod wsparcia. Te z kolei, wraz z decyzjami dotyczącymi doboru działania pedagogicznego powinny być podejmowane przez zespól specjalistów pracujących bezpośrednio z dzieckiem, po gruntownym namyśle, opartym na ustawicznie pogłębianej i modyfikowanej – w związku ze zmianami rozwojowymi – diagnozie funkcjonalnej.
Dla prawidłowej oceny potrzeb 8 placówek oświatowych opracowany został „Arkusz pogłębionej diagnozy przedszkola/szkoły ogólnodostępnej”. W trakcie analizy ilościowej i jakościowej wszystkich diagnoz ustalono najważniejsze rodzaje przejawianych trudności przez uczniów. W opinii koordynatorów SCWEW istotny wpływ na naukę i zachowanie uczniów oprócz indywidualnych potrzeb edukacyjnych - ma przedłużający się czas pandemii.
Do najważniejszych trudności w wybranych bydgoskich placówkach oświatowych należą te związane z :
• koncentracją uwagi, lękiem, depresją, wycofaniem społecznym i motywacją do działania
• motoryką, ograniczoną aktywnością ruchową
• specyficznymi trudnościami w nauce jak np. dysleksja
• niepełnosprawnością intelektualną; Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera
Analiza „Arkuszy pogłębionych diagnoz” pozwoliła również na weryfikację najważniejszych potrzeb placówek pod względem konieczności przeprowadzenia szkoleń, warsztatów i konsultacji. Oto wskazane, konieczne tematyki wsparcia instytucjonalnego :
• Praca z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych – szczególnie dysleksja, zaburzenia mowy, wady wzroku i słuchu
• Sposoby organizacji nauczania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną; Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera
• Jak radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi i agresywnymi u dzieci?
• Praca z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi, depresją i niedostosowaniem społecznym
• Edukacja włączająca w praktyce szkoły masowej - możliwości realizacji w licznych zespołach klasowych
Kolejnym ważnym działaniem SCWEW było przygotowanie wykazu sprzętu specjalistycznego, przewidzianego do realizacji wsparcia przedszkola/szkoły ogólnodostępnej. Zmodyfikowany w stosunku do cen rynkowych i rzeczywistych potrzeb wykaz sprzętu zostanie opublikowany w następnej relacji z działalności SCWEW.
Na potrzeby zorganizowanej i uporządkowanej działalności SCWEW, opracowane zostały uściślone Harmonogramy pracy dla poszczególnych grup oddziaływania w formie spotkań i konsultacji do końca grudnia 2021r.
• Konsultacje indywidualne/grupowe dla dyrektorów i koordynatorów poszczególnych placówek ogólnodostępnych
Konsultacje dla rodziców/uczniów w specjalnie utworzonym Punkcie Konsultacyjnym dla Rodziców (zał.1)
• Konsultacje eksperckie Eksperta i Specjalisty ds. edukacji włączającej
• Konsultacje w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, indywidualnych planów nauczania, indywidualnego toku nauki, indywidualnych programów WWR
• Konsultacje związane z opracowaniem , dostosowaniem programów oraz nauczania z uwzględnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy
• Cykliczne spotkania koordynatorów i kadry SCWEW
25 listopada br. odbyło się poprowadzone przez Ekspertów ds. Edukacji włączającej, szkolenie dla koordynatorów SCWEW i chętnych osób z placówek ogólnodostępnych pt. „Tożsamość osoby ze Spektrum Autyzmu”. Zważywszy na to, że spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, zespół SCWEW ma nadzieję na liczny udział w organizowanych kolejnych szkoleniach mających odniesienie do wskazywanych w diagnozach potrzeb i trudności.

Krzysztof Nowaczyk
SCWEW Bydgoszcz