tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Orzeczenia

Szukaj

Procedura zakwalifikowania dziecka na zajęcia
w ramach realizacji wczesnego wspomagania rozwoju


Podstawą przyjęcia wniosku o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.Druki wniosków można otrzymać w sekretariacie poradni lub pobrać ze strony internetowej poradni.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju po dokonaniu analizy dokumentacji informuje o zakwalifikowaniu na zajęcia telefonicznie lub pisemnie, w terminie 14 dni od daty posiedzenia zespołu.

Pierwszeństwo przyjęcia na zajęcia mają: dzieci z rejonu działania poradni, dzieci nie uczęszczające do przedszkola, dzieci nie uczestniczące w żadnych zajęciach terapeutycznych w przedszkolu i innych instytucjach.

W przypadku wolnych miejsc na zajęcia terapeutyczne rekrutacja jest możliwa w trakcie całego roku szkolnego.

Zajęcia są realizowane w oparciu o opracowany przez zespół WWR program terapeutyczny wczesnego wspomagania rozwoju zaakceptowany przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Program terapeutyczny WWR zostaje opracowany w ciągu miesiąca od zakwalifikowania dziecka.

Czas trwania zajęć terapeutycznych oraz ich częstotliwość dostosowywana jest do indywidualnych możliwości, potencjału i potrzeb rozwojowych dziecka oraz możliwości kadrowo- organizacyjnych poradni.

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz. U., poz. 1635).