tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Szukaj

Czas oczekiwania na pierwszą wizytę jest różny i zależy od możliwości organizacyjnych PPP2, a przede wszystkim od liczby dzieci przydzielonych do danego specjalisty.

W Poradni działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Zespół Orzekający oraz 5 zespołów problemowych:
Zespół opieki nad małymi dziećmi w tym z niepełnosprawnościami
Zespół opieki nad uczniami z trudnościami szkolnymi, niepełnosprawnościami i zdolnościami kierunkowymi
Zespół profilaktyki i terapii trudności wychowawczych
Zespół orientacji i poradnictwa zawodowego
Zespół logopedyczny

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie przekazanej przez rodzica pisemnej informacji (np. w zgłoszeniu, wiadomości e–mail itp.), specjalista decyduje o skróceniu okresu oczekiwania na diagnozę. Dzieci i młodzież zgłoszone do Poradni z uwagi na konieczność uzyskania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego badane są priorytetowo.

Dzieci i młodzież, które chwilowo nie potrafią samodzielnie poradzić sobie z trudną sytuacją, w jakiej się znalazły (m.in. zagrożenie samobójstwem, podejrzenie/molestowanie seksualne, przemoc, itd.) są przyjmowane w ramach interwencji kryzysowej. Jest to rodzaj pierwszej pomocy psychologicznej mającej na celu przywrócenie równowagi psychicznej oraz umiejętności samodzielnego radzenia z sytuacjami wywołującymi kryzys poprzez:
- złagodzenie objawów,
- zrozumienie, jakie nagłe zdarzenia przyczyniły się do zachwiania dotychczasowej równowagi osoby doświadczającej kryzysu,
- identyfikację dostępnych źródeł wsparcia oraz działań dostępnych dla samego pokrzywdzonego lub jego najbliższego otoczenia.

Jeśli dziecko źle się czuje lub z jakichś innych powodów nie może być badane w danym dniu, rodzic/opiekun powinien poinformować o tym sekretariat możliwie jak najwcześniej. W takiej sytuacji specjalista ustala inny termin wizyty.

W przypadku, gdy rodzic trzykrotnie nie zgłosi się z dzieckiem na badanie w wyznaczonych terminach, zgłoszenie (wraz z pozostałą dokumentacją) dziecka jest oddawane do archiwum. Ponowne przyjęcie dziecka do PPP2 nastąpi po złożeniu nowego zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego.

Średni czas oczekiwania na wizytę w PPP2 wynosi ok. 4 miesiące.